Prace z zarządzania – zarządzanie strategiczne. Prezentacja prac z dziedziny zarządzania
Reklamy

Czynniki demograficzne w badaniu otoczenia przedsiębiorstwa

Badając otoczenie, przedsiębiorstwa muszą brać pod uwagę czynniki demograficzne. Muszą obserwować ludność,  ponieważ to właśnie ludzie tworzą rynek. Działy marketingu zainteresowane są liczbą ludności i stopą przyrostu naturalnego w różnych miastach, regionach i państwach, poziomem wykształcenia, wzorcem gospodarstw domowych oraz cechami regionalnymi i migracją[1].

Uchwycenie przeobrażeń o charakterze demograficznym i stylu życia rodzin lub pojedynczych osób wymaga pomaga w określeniu najważniejszych dla danej firmy segmentów rynku. Wpływa też na wzrost efektywnej sprzedaży nowych wyrobów i usług. Najważniejsze tego typu zmiany istotnie wpływające na strategie marketingowe i występujące w Polsce na początku lat 90-tych to[2]:

 • stały wzrost udziału pracujących kobiet w zatrudnieniu ogółem,
 • duże zmiany w strukturze wiekowej ludności,
 • zacieranie się różnic ról kobiet i mężczyzn w rodzinie,
 • zmiany w składzie rodziny,
 • zmiany w stylu życia młodzieży: bunt i naśladownictwo.

Rozwijając się pod względem ekonomicznych i technologicznym społeczeństwa charakteryzują się wzrostem aktywności zawodowej kobiet. W Polsce zjawisko to obserwujemy w całym okresie powojennym.

Wiele kobiet w Polsce posiada wyższe wykształcenie, znajomość języków obcych, potrafi pracować za pomocą komputera. Predysponuje to je do konkurowania z mężczyznami na wielu stanowiskach, w tym również kierowniczych, w większości gałęzi przemysłu, w szybko rozwijających się usługach, np. bankowych lub ubezpieczeniowych. Tego rodzaju trendy powinny wywoływać duże zmiany w strategii wielu firm.

Zmiany w strukturze wiekowej ludności powinny być również obserwowane i analizowane przez firmy myślące o długookresowym rozwoju. Obserwacje zmian w liczebności poszczególnych grup ludności w Polsce na przestrzeni ostatnich 10 lat wskazują na przeobrażenia, nietypowe dla naszego powojennego rozwoju. Przede wszystkim zmniejsza się w wyraźny sposób liczba urodzeń. Spowodowało to, że liczebność w grupie od 0 do 2 lat zmniejszyła się o 17% pomiędzy rokiem 1980 a 1999. Drugą grupa wiekową, w której obserwujemy duży spadek liczebności – o 23,5% – jest przedział pomiędzy 20 – 29 rokiem życia. Natomiast największa dynamikę rozwoju wskazują grupy wiekowe pomiędzy 7-15 oraz 30-44 rokiem życia[3].

Skutki dla rozwoju firm wywołane przez opisane zmiany w strukturze wiekowej można w dużym zakresie przewidzieć. Zakładając pięcioletni horyzont prognozy, oczekiwać należy znacznego wzrostu liczebności młodzieży w szkołach licealnych i innych ponad podstawowych. Wywoła to silna zwyżkę popytu na młodzieżowe dobra i usługi otworzy duże szanse przed rozwojem przemysłu fonograficznego (płyty analogowe i komputerowe, taśmy magnetofonowe i magnetowidowe, walkmany itp.), odzieżowego (liczyć się będzie dostępność cenowa i aktualność mody) oraz poligraficznego, że szczególnym uwzględnieniem czasopism i wydawnictw dla tej grupy wiekowej.

Diametralnie inne skutki wywoła bardzo duży wzrost liczebności osób po 40 roku życia (a przed wiekiem emerytalnym). Ludzie w tym wieku dążą do stabilizacji i podnoszenia jakości życia. Osiągają jednocześnie najwyższe dochody. Spowoduje to, że właśnie ten sektor ludności będzie kształtował większość rynku konsumpcyjnego, stawiając producentom dóbr i usług wysokie wymagania, przede wszystkim jakościowe.

Istotne zmiany, wpływające na strategie marketingowe, wywoła również zacieranie się różnic kobiet i mężczyzn w rodzinie.

Obecnie w polskiej rodzinie zwiększa się zaangażowanie mężczyzn w prowadzenie domu. Pociąga to za sobą wzrost ich udziału w zakupach kiedyś tradycyjnie kobiecych, takich jak: proszki i płyny do prania i zmywania, meble, pralki czy zmywarki.

Z drugiej strony, kobiety włączają się w proces podejmowania decyzji o zakupach samochodu, sprzętu elektronicznego, akcji oraz zaciągania kredytów. Zmusza to producentów do nowego spojrzenia na wytwarzane przez siebie dobra. Potrzebne jest również inne podejście do reklamy, w której trzeba przekonać do zakupu nowego odbiorcę.

Oprócz zmiany ról w rodzinie, duże znaczenie ma zmiana ich składu. Obserwacje w tym kierunku prowadzone w Polsce na przestrzeni ostatnich 10 lat mogą prowadzić do stwierdzenia, iż następuje zanikanie rodzin wielodzietnych, spadek rodzin trzypokoleniowych,  zwiększanie się liczby gospodarstw jednoosobowych. Powinno to spowodować istotną ewolucję strategii marketingowej wielu firm. Wzrost osób samotnych zwiększa wszak popyt, np. na usługi turystyczne. Daje też większe możliwości inwestowania. Zmniejszanie się liczebności rodzin i przyrostu naturalnego niesie ze sobą zagrożenie spadku sprzedaży określonych wyrobów spożywczych i toaletowych (np. typowo dziecięcych lub w dużych opakowaniach). Otwiera jednakże sposobność do rozwoju innych asortymentów, jak np. zupy w proszku dla jednej osoby, kosmetyki w małych opakowaniach czy przenoszenie wyrobów tradycyjne przeznaczonych dla dzieci na dorosłych (szampony, płatki owsiane itp.).

[1] Kotler P., Marketing. Analiza, planowanie, wdrażanie i kontrola, Gebethner i Sk-a, Warszawa 1994r. s. 141.

[2] Z ręką na pulsie, ”Businessman Magazine” 1995r. nr 9, s.88.

[3] Tamże, s.89.

Reklamy

Strategia działania skoncentrowanego

Strategia działania skoncentrowanego nie jest całkowicie odrębnym sposobem działania przedsiębiorstwa, lecz wariantem koncepcji działania zróżnicowanego. Przedsiębiorstwo, podejmując działanie skoncentrowane rezygnuje z obsługi wszystkich segmentów danego rynku i opracowuje wzór produktu (rodzaj usługi) lub/oraz rodzaje postępowania marketingowego tylko dla pewnych wybranych segmentów całego rynku[1]. Segmentacja rynku nie jest tu jednak instrumentem selekcji warunków działania (tak jak byłoby to w przypadku działania zróżnicowanego), lecz instrumentem, który umożliwia wyselekcjonowanie tych warunków, w których przedsiębiorstwo będzie działać, oraz tych, których przedsiębiorstwo nie bierze pod uwagę przy opracowywaniu strategii działania. Przedsiębiorstwo koncentruje więc uwagę na wybranym segmencie rynku, dostosowując produkt, dystrybucję i promocję do charakterystyki tego segmentu.

segment 1

marketing – mix →                             segment 2

segment 3

Strategia ta stosowana jest zwykle w tedy, gdy środki będące w dyspozycji przedsiębiorstwa nie pozwalają ma na uwzględnieni potrzeb i wymagań całokształtu segmentów, ani też poszczególnych segmentów z osobna. W wyniku tej strategii przedsiębiorstwo uzyskuje trwałą pozycję na danym segmencie rynku. Działanie w obrębie wąskich segmentów daje lepszą znajomość takich segmentów. Koncentracja i specjalizacja produkcji obrotu towarowego i całokształtu działalności marketingowej zapewniają korzyści ”skali”. Koncentracja działalności na wąskich segmentach rynku oznacza jednak ryzyko wynikające z nietrwałości tych segmentów. Strategia ta wymaga badań zjawisk zewnętrznych tylko w odniesieniu do wybranego segmentu (segmentów) rynku.

Działanie zindywidualizowane, spotykane prawie wyłącznie na rynku dóbr zaopatrzeniowych, polega na traktowaniu przez przedsiębiorstwo każdego odbiorcy jako oddzielnego partnera.

Czwartą grupę strategii marketingowej stanowią strategie konkurencyjne. M. Porter wyróżnia trzy ogólne strategie konkurencyjne (rys. 5)[2]:

 • strategię pozycji widocznej pod względem kosztów całkowitych,
 • strategie przywództwa ze względu zróżnicowane,
 • strategie koncentracji.

Rysunek 5. Trzy ogólne strategie konkurencyjne.

Źródło: Poter M., ”Strategia konkurencji. Metody analizy sektorów i konkurentów”, Warszawa 1994r. s. 54.

[1] Ptymon M., ”Marketing w kierowaniu firmą”, AG – MASTER, Wrocław 1991r. s. 48.

[2] Strategie konkurencyjne mogą być również wyodrębnione ze względu na udział przedsiębiorstwa w rynku; rozwinięcie tego problemu zostało przedstawione w pracy: Kotler P., ”Marketing”, op. cit., rozdz. 15.

Strategie oparte na segmentacji rynku

fragment pracy magisterskiej Kształtowanie strategii marketingowej przedsiębiorstwa

Trzecią grupę strategii marketingowych są strategie oparte na segmentacji rynku: należą do nich:

 1. strategia działań nie zróżnicowanych,
 2. strategia działania zróżnicowanego,
 3. strategia działania skoncentrowanego.

Te koncepcje postępowania przedsiębiorstwa odnoszą się przede wszystkim do rynku dóbr konsumpcyjnych. Na rynku dóbr zaopatrzeniowych można wyróżnić jeszcze jeden sposób działania: jest nim działanie zindywidualizowane. Poszczególne sposoby działania przedstawia rys. 4, natomiast tabela 2 ujmuje cechy tych sposobów działania.

W strategii działania nie zróżnicowanego rynek traktuje się jako całość. W stosunku do rynku jako całość jest opracowana jedna struktura marketingu – mix: marketing mix – rynek.

Rysunek 4. Sposoby działania przedsiębiorstwa a segmentacja rynku.

Źródło: Garbarski L., Rutkowski J., Wrzosek W., ”Marketing. Punkt zwrotny nowoczesnej firmy”, PWE, Warszawa 1996r. s.169, rys. 5.1.

Tabela 2. Cechy poszczególnych sposobów działania przedsiębiorstwa.

Wyszczególnienie Działanie
Nie zróżnicowane Zróżnicowane Skoncentrowane Zindywidualizowane
Istota segmentu wszyscy klienci traktowani identycznie kilka segmentów jeden wybrany segment każdy klient traktowany identycznie
Charakterystyka potrzeb klientów mała zróżnicowanie znaczne zróżnicowanie znaczne zróżnicowanie potrzeby indywidualne
Cele przedsiębiorstwa oszczędność w produkcji maksymalizacja udziału w rynku uzyskanie przewagi konkurencyjnej drogą specjalizacji zaspokojenie indywidualnych potrzeb klientów
Podstawowe wady konkurenci mogą zidentyfikować segment niezbędne znaczne zasoby przedsiębiorstwa niekiedy segment okazuje się zbyt wąski wysokie koszty marketingu

Źródło: Garbarski L., Rutkowski J., Wrzosek W., ”Marketing. Punkt zwrotny nowoczesnej firmy”, PWE, Warszawa 1996r. s.170, tab. 5.2.

Przedsiębiorstwo przyjmuje taką koncepcję działania wtedy, gdy popyt na produkty i postępowanie konsumentów są dość podobne. W takiej sytuacji wyszukuje się cech wspólne i podobieństwo preferencji nabywców, a nie ich różnice. Co więcej, przedsiębiorstwo przyjmując taką strategię działania jest przekonane, że wspólność preferencji nabywców jest bardziej istotna w kształtowaniu ich decyzji o zakupie danego produktu niż występujące między nimi różnice. Przekonanie to sprawia, że strukturę marketingu – mix opracowuje się w stosunku do wszystkich konsumentów. Jest ona zatem uniwersalna i odwołuje się do ”przeciętnego” lub ”typowego” konsumenta.

Strategia określana jako ”rozwój produktu”

Strategia określana jako ”rozwój produktu” zakłada wprowadzenie na dotychczasowy rynek produktów nowych lub zmodernizowanych, ale wciąż spełniających swoje podstawowe przeznaczenie na danym rynku. Możliwości przedsiębiorstwa w tej dziedzinie są dość rozległe i zależą od skali innowacji produktu. Często wystarczy dokonać niewielkich usprawnień uzupełniających cechy materialne produktu, np. poprzez lepsze dostosowanie opakowania, zwiększenie atrakcyjności produktu. Zmiany cech produktu powodujące np. nowe jego zastosowanie lub lepsze przystosowanie do wymagań różnych segmentów rynku, umożliwiają zwiększenie popytu u dodatkowych nabywców na dane produkty, a tym samym wzrost sprzedaży tych produktów. Jednak zdarza się, że modyfikacje takie nie przynoszą spodziewanych efektów i wtedy zachodzi konieczność dokonania istotniejszych zmian w podstawowych i dodatkowych funkcjach produktu lub radykalnych zmianach różnicujących produkty, a nawet wprowadzenie na dotychczasowy rynek nowych produktów.

Czwarty z wymienionych rodzajów strategii to strategia dywersyfikacji, która najogólniej mówiąc polega na przegrupowaniu zasobów będących w dyspozycji przedsiębiorstwa na działanie zasadniczo różne od tych, które prowadzono w przeszłości[1]. Rozwój przedsiębiorstwa następuje zatem przez odchodzenie zarówno od dotychczasowych technologii wytwarzanych produktów, jak i dotychczasowej struktury rynku. Różni się więc ona zasadniczo od wcześniej omawianych. Te pierwsze opierają się zwykle na tych samych technicznych, finansowych i handlowych zasobach; dywersyfikacja wymaga zaś nowych technik kwalifikacji itp.

W zależności od możliwości techniczno-ekonomicznych przedsiębiorstwa dywersyfikacja może przebiegać w różnych kierunkach.

Najczęściej wyróżnia się następujące kierunku dywersyfikacji[2]:

 • pionową (wertykalną),
 • poziomą (horyzontalną)
 • równoległą (lateralną).

Dywersyfikacja pionowe zwana również integracją polega na [podejmowaniu działalności, która stanowi ogniwo poprzednie (integracja ”wstecz) lub następne (integracja ”w przód”) w stosunku do działalności dotychczasowej. Zaletą dywersyfikacji pionowej jest możliwość zmniejszania ryzyka działania przez ograniczenie stopnia zależności od dostawców lub odbiorców pośredniczących. Jednak ma ona również wady – postępująca integracja procesu produkcji przyczynia się do zmniejszania elastyczności działania, utrudnia dostosowanie się przedsiębiorstwa do zmieniających się warunków działania. Z tego powodu jest ona skuteczna przede wszystkim w dojrzałych technicznie gałęziach produkcji, o względnie niskiej intensywności postępu technicznego.

Dywersyfikacja pozioma polega na rozszerzenie dotychczasowego programu o produkty pokrewne, które – choć nie należą do danego rodzaju produkcji przedsiębiorstwa – są związane z jego know-how, doświadczeniem oraz możliwościami techniczno-ekonomicznymi. Są to zwykle produkty zaspokajające inne potrzeby dotychczasowych nabywców lub podobne potrzeby w inny sposób. Stosowanie tego rodzaju dywersyfikacji sprzyja utrzymaniu lub poprawie pozycji konkurencyjnej przedsiębiorstwa. Działanie w znanych dziedzinach oraz w warunkach braku istotnych zmian w kręgu odbiorców umożliwia zmniejszenie ryzyka oraz uniezależnienie się od dotychczasowych konkurentów.

Dywersyfikacja równoległa polega zaś na podejmowaniu działalności nie mającej żadnych bezpośrednich związków z dotychczasowym polem interesów. Poszerza się w ten sposób zakres wytwarzanych produktów nie wykazujących związków technicznych i marketingowych z dotychczas oferowanymi przez przedsiębiorstwo. Konsekwentne realizowanie strategii dywersyfikacji równoległej prowadzi do ukształtowania się przedsiębiorstwa w formie konglomeratu, organizacji skupiające różnorodne jednostki gospodarcze pod wspólnym zarządem strategicznym. Ryzyko techniczne i ekonomiczne podjęcia takiego rodzaju strategii jest wyższe niż w innych strategiach opartych na kombinacji produkt – rynek, co jest związane z równoczesnym prowadzeniem działalności w różnych segmentach rynku, zróżnicowaniem warunków produkcji i otoczenia przedsiębiorstwa.

[1] Grabarski L., Rutkowski J., Wrzosek W., ”Marketing. Punkt zwrotny nowoczesnej firmy”, PWE, Warszawa 1996r. s. 523.

[2] Chwiastecka-Dudek H., ”Strategie dywersyfikacji przedsiębiorstw”, Katowice 1993r. s. 59.

 

Przyjęcie strategii działania nie zróżnicowanego

Przyjęcie strategii działania nie zróżnicowanego odnosi się do sytuacji, gdy wytwarzane i sprzedawane produkty są standardowe i małym stopniu podatne na zróżnicowanie. Można ją także stosować w odniesieniu do całego rynku za pomocą kilku marek danego produktu, będąc przekonanym, że wśród konsumentów występuje wspólna potrzeba próbowania czegoś nowego. Jeśli przywiązanie konsumentów do przedsiębiorstwa jest rzeczywiście silne, to zmiana marki produktu nie spowoduje utraty nabywców i zmniejszania sprzedaży.

Koncepcja działania nie zróżnicowanego wykorzystuje zalety ekonomii wielkiej skali, a więc masowego wytwarzania, masowej dystrybucji i masowej promocji. Pozwala to na obniżenie kosztów jednostkowych i stosowania konkurencyjnych cen. Stosuje się ja w przedsiębiorstwach mających duży udział w rynku danego produktu, dysponujących dużymi zasobami i możliwościami.

Przyjęcie takiej koncepcji przez przedsiębiorstwo oznacza, że nie dokonuje ono segmentacji rynku i nie bada zjawisk zewnętrznych podporządkowanych tej segmentacji. Przeprowadza ona jedynie badania mające na celu pozyskanie informacji o kształtowaniu się zjawisk na rynku jako całości. Koncepcja ta jest raczej odzwierciedleniem orientacji na produkt niż na różnicowe potrzeby konsumenta. Można ją uprawiać w warunkach słabo zdywersyfikowanego rynku. Traci rację bytu, gdy rosną fundusze swobodnej decyzji, następuje zróżnicowanie potrzeb i klienci skłonni są płacić za zmiany produktu.

W strategii działania zróżnicowanego przedsiębiorstwo działa na rynku jako całość, nie traktując go jednak w sposób jednorodny. podejmowane działania nie odnoszą się do rynku jako całości, lecz do celowo wyodrębnionych jego segmentów. W koncepcji działania zróżnicowanego do każdego z wyodrębnionych segmentów opracowuje się oddzielne struktury marketingu – mix:

marketing – mix 1→                     segment 1

marketing – mix 2→                     segment 2

marketing – mix 3→                     segment 3

Koncepcja ta jest przydatna zwłaszcza przy sprzedaży produktów, w stosunku do których potrzeby i preferencje konsumentów mogą być bardzo zróżnicowane. Stosując tę strategię, poprzez wykorzystanie wszystkich istotnych właściwości poszczególnych segmentów rynku, możne zwiększyć sprzedaż. Zwiększenie sprzedaży może następować m.in. w wyniku zdobycia pozycji monopolistycznej przez przedsiębiorstwo wobec określonych segmentów, osiągnięcia wysokiego stopnia zainteresowania kupujących sprzedawanymi produktami, oddziaływania na częstotliwość zakupów, lepszego poznania i zaspokojenia potrzeb konsumentów itp.

Strategia ta wymaga badania zjawisk zewnętrznych w stosunku do przedsiębiorstwa, przeprowadzonych w przekroju poszczególnych segmentów rynku. Wiąże się ona z wysokimi kosztami wytwarzania, utrzymywania zapasów oraz prowadzenia działalności marketingowej w ogóle.

Najbardziej skuteczna taktyka w strategii konkurencji

Najbardziej skuteczną taktyką w strategii konkurencji jest zabezpieczenie się przed konkurencją i próbami ataku na wypracowaną przez firmę pozycje. Można ochronić dany rynek barierami wejścia, tak jak kraje Unii Europejskiej chroniąc swoje rynki żywnościowe, samochodowe i tekstylne określając corocznie dopuszczalny poziom importu. W ten sposób wspomoagani są rodzimi producenci. Innym sposobem jest takie przyspieszenie tempa innowacji, które skutecznie utrudnia potencjalnym konkurentom próby wejścia na rynek droga naśladownictwa technologii i produktów. Obecnie coraz częściej stosowanym sposobem ochrony swojej pozycji rynkowej jest tworzenie sieci wspólnych przedsięwzięć z potencjalnymi konkurentami, czyli budowa strategicznych aliansów.

Dzięki aliansom zawieranym z innym przedsiębiorstwem z tego samego lub pokrewnego sektora przedsiębiorstwo może[1]:

 • osiągać korzyści płynące z ekonomiki skali i efektu doświadczeń,
 • wspólnymi siłami pokonywać bariery wejścia do nowego sektora lub na nowy geograficzny rynek,
 • zmniejszać ryzyko inwestowania w niepewnym otoczeniu,
 • ponosić wciąż rosnące koszty badań i rozwoju,
 • osiągać korzyści płynące z krzyżowania technologii i udostępniania sobie wynalazków bez konieczności kupowania patentu czy licencji,
 • poznawać mocne i słabe strony swojego partnera, aby w przyszłości wykorzystać tę wiedzę w walce konkurencyjnej

Uczestnicy aliansów mogą relatywnie mniejszym wysiłkiem inwestycyjnym poprawiać pozycje konkurencyjną u skuteczniej rywalizować z innymi firmami. W tym sensie upowszechnienie się aliansów nie oznacza osłabienia walki konkurencyjnej, a tylko zmianę jej charakteru. Współdziałanie z konkurentem w jednym obszarze, np. priwadzenie badań, nie wyklucza ostrej rywalizacji w sprzedaży i marketingu.

Wielkie firmy międzynarodowe, takie jak General Electric, General Motors, Philips, IBM, Sony, poprzez liczne, umiejętnie zawierane i zarządzane alianse umacniają pozycję liderów w wybranych sektorach i stale rozszerzają strefy wpływów. O stopniu skomplikowania zarządzania wielkimi korporacjami funkcjonującymi w sieci aliansów może świadczyć przykład Philipsa, holenderskiej firmy działającej w sektorach elektroniki użytkowej, sprzętu oświetleniowego, telekomunikacji i systemów baz danych, zatrudniającej prawie 300 tys. pracowników w 60 krajach[2].

Trzy opisane strategie radzenia sobie z konkurentami tworzą raczej continuum niż rygorystyczną hierarchię. Przejście od jednej do drugiej jest zazwyczaj płynne: od prymitywnej w swojej istocie filozofii „zderzenia” strategii firmy ze strategiami konkurentów i ich zniszczenia, do bardzo wyrafinowanej i systemowej filozofii manipulowania strategią konkurentów w ten sposób, aby wyciągnąć z tego maksymalne wielowymiarowe korzyści, zgodnie z zasadą „żyj i daj żyć innym.

[1] Romanowska M., Alianse strategiczne przedsiębiorstw, „Buisnessman Magazine” 1994, nr 11, s. 74-75.

[2] Rozwinięcie tego problemu zostało przedstawione w pracy: Romanowska M., Alianse strategiczne przedsiębiorstw, op. cit., s. 74-80.

Głównie kombinacje instrumentów strategii oraz konkurencji na rynku

Tabela 4. Głównie kombinacje instrumentów strategii oraz konkurencji na rynku.

Rodzaj konkurencji Strategia konfrontacji Strategia niszy rynkowej Strategia unikania konkurencji
Poziomy konkurencyjne
Konkurencja bezpośrednia wojny cenowe; ograniczone wykorzystanie sposobu obsługi wojny cenowe; ograniczone wykorzystanie jakości i sposobu obsługi budowanie unikalności przez kombinację jakości, sposobu obsługi i podział rynku
Konkurencja substytucyjna   Kombinacja strategii opartej na jakości, sposobie obsługi i ograniczonym korzystaniu z cen strategia oparta na kombinacji jakości, sposobu obsługi i podział rynku
Konkurencja potencjalna     tworzenie prawnych, kapitałowych, kultowych itp. barier wejścia na rynek, podział rynku, zwiększenie tępa innowacji technologicznych i produktowych, dywersyfikacja, wspólne przedsięwzięcia

Źródło: Obłój K., Strategia sukcesu firmy, op. cit., s. 63, tabl. 1.

Unikanie konkurencji polega na podziale rynku lub kooperacji.

Uważa się, że konkurenci przestaną nam bezpośrednio zagrażać, gdy będziemy potrafili wywierać wpływ na ich wybory strategiczne. Unikanie konkurencji to najbardziej wyrafinowana i wszechstronna strategia.

Jej celem jest uniknięcie każdej konkurencji: bezpośredniej, substytucyjnej i potencjalnej. Musi ona płynnie łączyć jakość dostarczanych produktów /usług, sposób obsługi z wyraźnym podziałem rynku. Oznacza to wyraźnie zorientowanie strategii na zbudowanie unikalnego obrazy firmy w oczach klientów albo poprzez specjalizację rynkowo – produktową, albo przez zdobycie pozycji lidera – najlepszej firmy na rynku.

Identyfikacja najważniejszych szans i zagrożeń oraz mocnych i słabych stron firmy

Zidentyfikowanie najważniejszych szans i zagrożeń oraz mocnych i słabych stron firmy wymaga przeprowadzenia analiz finansowych, marketingowych i technicznych. Ich wyniki prezentujemy w syntetycznej formie, posługując się czteropolową macierzą SWOT (rys. 8).

Rysunek 8. Analiza SWOT.

czynniki

zewnętrzne

 

SZANSE

 

 

ZAGROŻENIA

 

czynniki

wewnętrzne

 

MOCNE STRONY

 

 

SŁABE STRONY

 

   

czynniki pozytywne

 

czynniki negatywne

Źródło: Romanowska M., Analiza szans i zagrożeń, ”Businessman Magazine” 1994r. nr 7 s.58.

Po zidentyfikowaniu czterech grup czynników  musimy opisać ich wpływ na rozwój organizacji oraz podjąć ocenę możliwości ich osłabienia lub wzmocnienia. Zderzenie szans i zagrożeń z mocnymi i słabymi stronami firmy pozwoli na określenie obecnej i przyszłej sytuacji strategicznej. Może być także źródłem ciekawych pomysłów na strategię.

W wyniku analizy SWOT, każde z badanych przedsiębiorstw można zakwalifikować do jednego z czterech typów sytuacji strategicznych i odpowiadających im strategii[1]:

 1. Sytuacja przedsiębiorstwa, w którym przeważają wewnętrzne mocne strony, a w otoczeniu – szanse. Odpowiada jej strategia silnej ekspansji rozwojowej, wchodzenia na nowe rynku i sektory, inwestowania i dalszego budowania przewagi konkurencyjnej. Przykładem może być firma, która dysponując nowoczesną technologią, dużym potencjałem produkcyjnym i dobrym portfelem wyrobów działa na dynamicznym rynku, przy braku silnej konkurencji i korzystania z zewnętrznych zasileń kapitałowych.
 2. Sytuacja firmy, której słabe strony przeważają nad mocnymi, istnieje jednak sprzyjający układ warunków zewnętrznych. Strategia powinna polegać na wykorzystaniu szans stwarzanych przez otoczenie przy jednoczesnym zmniejszaniu lub poprawianiu słabości wewnętrznych. Przykładem takiej strategii może być dążenie firmy o słabej sytuacji finansowej do zawarcia aliansu strategicznego z innym producentem tych samych wyrobów w celu wspólnego opracowania nowego modelu lub jego wprowadzenia na otwierające się właśnie rynki.
 3. Sytuacja firmy, w której źródłem trudności rozwojowych jest niekorzystny układ warunków zewnętrznych. Przedsiębiorstwo może mu przeciwstawić duży potencjał wewnętrzny i próbować przezwyciężyć zagrożenia, wykorzystując do maksimum swoje mocne strony. W warunkach kurczącego się pobytu silne przedsiębiorstwo, o dobrej pozycji konkurencyjnej, może wybrać strategię eliminacji z rynku lub wykupienia jednego z konkurentów, przejmując jego udziały rynkowe.

Sytuacja przedsiębiorstwa, które jest pozbawione szans rozwojowych. Działa w nieprzychylnym otoczeniu, a jego potencjał zmian jest niewielki. Nie ma istotnych mocnych stron, które mogły by przeciwstawiać zagrożeniom i wykorzystać do poprawienia swoich słabości. Strategia sprowadza się w wersji pesymistycznej do likwidacji, w wersji optymistycznej zaś do starań o przetrwanie lub połączenie z inną firmą.

[1] Romanowska M., Analiza szans i zagrożeń, ”Businessman Magazine” 1994r. nr 7 s.59-60.

Restrukturyzacja w PGF

Zdaniem szefa PGF już widać pierwsze efekty rozwoju grupy, która po okresie wzmożonych zakupów, w ciągu ostatnich dwóch lat skupiała się na kosztownej restrukturyzacji (cięcia zatrudnienia, ograniczenie nadmiaru magazynów). W efekcie w 2001 r. PGF zarobił na czysto tylko symboliczne 3,1 mln zł, dużo mniej niż konkurenci, tacy jak Orfe (21,9 mln zł), Prosper (5,8 mln zł) czy Farmacol (6,6 mln zł)[1].


 

[1] M. Samcik, „Zdrowy wzrost”, Gazeta Wyborcza, 6 czerwca 2002, s. 23.